Ο κόμβος αυτός έχει δημιουργηθεί για να παρέχει πληροφορίες και προσβασιμότητα στις επιχειρήσεις, για τις ευκαιρίες που παρέχονται από τα επενδυτικά - αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Το περιεχόμενο του παρόντος κόμβου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τροποποιεί τα νομοθετικά κείμενα, τις κανονιστικές αποφάσεις και τα λοιπά κείμενα, που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τα συναρμόδια Υπουργεία, τα οποία υπερισχύουν του περιεχομένου του παρόντος κόμβου σε περίπτωση αντίφασης.